(Kern)kwaliteiten voorbeelden

In de onderstaande tabel vind je een overzicht van voorbeeld (kern)kwaliteiten inclusief een mogelijke definitie. Gebruik deze lijst als inspiratie voor het identificeren van jouw eigen unieke kernkwaliteiten.

Alfabet(Kern)KwaliteitenEen mogelijke definitie
AAandacht voor detailsIk ga consistent en effectief om met het verwerken van detailinformatie.
Ik doe de dingen met gerichte belangstelling en interesse.
AAanpassingsvermogenIk pas mijzelf eenvoudig aan op veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen).
Ik weet hoe ik taken moet delegeren en welke persoon geschikt is voor welke taak.
AAccuraatIk werk nauwgezet en zorgvuldig en ben kritisch op de kwaliteit die ik aflever.
AAlertIk ben attent en aandachtig, voortdurende op mijn hoede.
AAmbitieusIk stel duidelijke doelen en legt de lat hoog zodat ik het beste uit mijzelf kunt halen.
AAnalytisch vermogenIk kan ingewikkelde vraagstukken goed doorgronden en legt connecties.
Ik onderscheid hoofd- van bijzaken en trekt onderbouwde conclusies uit beschikbare informatie.
AAnticiperenIk denk na over de stappen die ik neemt door reening houden met toekomstige ontwikkelingen.
AAssertiviteitIk weet altijd goed voor mijzelf op te komen door mijn eigen standpunten op een heldere en effectieve manier over te brengen.
Ik ben in staat om in uiteenlopende situaties met de betrokkenen om te gaan.
AAttentIk heb aandacht voor kleinigheden en details.
AAuthentiekIk ben origineel en betrouwbaar.
AAutonomieIk ben onafhankelijk en maak zelfstandig keuzes.
AAvontuurIk ben altijd opzoek naar nieuwe ontmoetingen en gebeurtenissen.
ABalansIk geef de voorkeur aan rust en harmonie.
BBedachtzaamIk maak mijn keuzes op basis van gezond verstand, discretie, omzichtigheid en voorzichtigheid.
BBehulpzaamIk ben bereid om de ander te helpen, de weg te wijzen, te ondersteunen of te steunen.
BBehulpzaamheidIk krijg energie wanneer ik andere kan helpen.
BBekwaamheidIk maak optimaal gebruik van mijn aanleg en capaciteiten.
BBeleefdheidIk kan mijn weg in de maatschappij eenvoudig vinden.
BBerekenendIk maak keuzes waarbij ik goed kijkt naar mijn eigen voordeel.
BBescheidenheidIk praat niet omdat ik moet praten maar ik zegt iets wanneer ik iets te zeggen hebt.
Ik schat mijzelf niet te hoog in maar ik heb een realistisch zelfbeeld.
BBeschermingIk zorg ervoor dat er niets gebeurt, dat het veilig is.
Ik neem de juiste maatregelen.
BBesluitvaardigIk durf beslissingen te nemen en standpunten in te nemen en mijzelf hieraan committeren door ze uit te spreken en/of ernaar te handelen.
BBetrokkenheidIk zet mij in voor de belangen van iemand of iets.
BBetrouwbaarheidIk ben eerlijk en men kan op mij vertrouwen.
BBewustzijnIk handel vanuit indrukken, herinneringen en ervaringen.
CCharismatischIk heb een sterke persoonlijke aantrekkingskracht waarmee ik bepaalde uitstraling heb op andere mensen.
CCollegiaalIk help  collega’s en ondersteunt ze wanneer dat nodig is en waarbij ik rekening houdt met hun behoeften en belangen.
Ik help anderen graag vooruit.
CCommunicatief vaardigIk gebruik mijn communicatieve vaardigheden (ook wel sociale vaardigheden genoemd) om te communiceren en interactie aan te gaan met anderen.
Ik verwoord en presenteer mijzelf goed; op papier en in gesprek.
CConflicthanteringIk kan op een diplomatieke wijze omgaan met belangentegenstellingen en deze helpen oplossen.
CCreativiteitIk heb het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en/of te creëren die afwijken van de gevestide denkpatronen.
Ik leg makkelijk verbanden, denkt visueel en hebt innovatieve ideeën.
CCoachenIk kan mensen begeleiden en motiveren om hen effectiever te laten functioneren door hun zelfinzichten probleemoplossend vermogen te vergroten
DDaadkrachtIk heb het vermogen om snel en goed mijn plannen uit te voeren.
DDankbaarheidIk ben dankbaar en toon respect naar mijn omgeving.
DDelegerenIk kan goed taken en verantwoordelijkheden doorgeven.
DDeskundigheidIk heb kennis van zaken.
DDiplomatiekIk bezit de kunst en kunde om overleg te voeren tussen twee groepen om daarmee een bepaald doel te bereiken
DDisciplineIk doe wat er van mij verwacht wordt en volg de/mijn eigen regels op.
DDoelgerichtheidIk maak geen omwegen maar ik gaat gericht op mijndoel af.
Ik ben efficiënt en ik laat me niet afleiden, waardoor ik geen tijd, energie of aandacht verspilt.
DDoorzettingsvermogenIk heb het vermogen om door te zetten om een taak te volbrengen.
In moeilijke situaties blijf ik een sterke kracht en gaat door tot de deadline.
DDurfIk durf risico’s nemen om er (op termijn) voordeel mee te behalen.
DDuurzaamheidIk probeer de negatieve impact/ invloed van mijn activiteiten op het milieu te minimaliseren door gericht om te gaan met hulpbronnen.
EEenvoudIk zoek naar antwoorden die niet moeilijk of ingewikkeld zijn.
EEerlijkheidIk ben betrouwbaar en oprecht.
Ik spreek de waarheid en kom mijn afspraken na.
EEfficiëntieIk wil zoveel mogelijk bereiken, met zo weinig mogelijk middelen.
EEigenzinnigIk doe de dingen op mijn eigen manier, ook als die afwijken van de standaard.
Ik geloof in mijzelf.
EEmotioneel intelligentIk voel heel goed aan hoe een ander zich voelt en waar iemand behoefte aan heeft in de omgang.
EEmpathisch sterkIk begrijp de gevoelswereld van de ander en leef mijzelf gemakkelijk in.
EEnergiekIk zit vol energie en kom krachtig over.
Ik ben actief en mijn gedrevenheid is voelbaar.
EEnthousiasmeIk doe de dingen met veel zin, overtuiging en plezier.
Ik krijg energie van nieuwe dingen en brengt dit over op mijn omgeving.
EFinancieel bewustzijnIk heb een goed beeld van de cijfers.
FFlexibelIk durf mijn gedragsstijl en/of invalshoek te veranderen om een gesteld doel te bereiken.
FFlexibiliteitIk kan mijzelf gemakkelijk aanpassen en snel switchen tussen (complexe) situaties.
FFocusIk kan volledig gericht aan iets werken zonder dat ik wordt afgeleid
GGedisciplineerdIk doe wat ik moet doen en laat me niet  verleiden door andere dingen.
GGeduldigIk heb het vermogen om moeilijke omstandigheden met kalmte te verduren.
GGehoorzaamheidIk ben bereid is om te doen wat van mij wordt gevraagd
GGeorganiseerdIk hou van vaste patronen en regelmaat.
Ik werk netjes en ik ben nauwkeurig.
GGerichte aandachtIk kan mijn aandacht op één taak richten  en laat mij niet afleiden door onbelangrijke prikkels.
GGestructureerdIk hou van vaste patronen en regelmaat.
Ik werk netjes en ik ben nauwkeurig.
GGelijkheidIk vind alle mensen van gelijke waarden en moeten daarom gelijk behandeld worden.
GGezondheidIk ben mijzelf bewust van mijn gezondheid, zowel lichamelijk, psyschisch en sociaal welbevinden.
HHelicopterviewIk ben in staat om het algehele overzicht te houden op het werk en de verschillende werkprocessen.
Ik zie naast de details ook het groter geheel.
HHumorIk kan iets wat als grappig, amusant of geestig wordt ervaren aan te voelen, te waarderen of tot uitdrukking te brengen.
HHarmonieIk richt mij op de dingen die goed bij elkaar horen en passen.
IInitiatiefrijkIk weet kansen creëren of problemen signaleren en ernaar handelen zonder af te wachten.
Ik kom met nieuwe ideeën en zet deze om tot actie.
IInlevingsvermogenIk ben mijzelf bewust van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.
Ik kan mijzelf voorstellen hoe het is om iemand anders te zijn of om in een andere situatie te zijn
IInnovatie & vernieuwingsgerichtheidIk kom met echt nieuwe en originele ideeën.
Ik signaleer nieuwe benaderingen en maakt mijzelf los van traditionele opvattingen.
IInspirerendIk kan een ander enthousiast maken.
IIntegriteitIk ben eerlijk en oprecht, mensen kunnen op je bouwen.
IIntelligentIk bezit het vermogen veel en snel bij en af te kunnen leren.
Ik ben in staat snel de beste keuze uit een grote aanbod te kunnen nemen/kiezen.
IIntuitieIk kan verbanden leggen zonder er over na te denken.
IInzichtIk kan problemen en de onderdelen op een systematische wijze onderzoeken.
KKlantgerichtheidIk stel de klant centraal en zorgt voor een vlotte en persoonlijke service aan klanten.
Ik weet goed hoe ik mijzelf moet verwoorden naar klanten toe en voert gesprekstechnieken goed uit.
KKlantvriendelijkheidIk kan empathisch luisteren naar klanten.
KKostenbewust handelenIk heb een goed beeld van de cijfers.
KKwaliteitsgerichtIk hanteer hoge kwaliteitsnormen en streef naar voordurende verbeteringen en borging van kwaliteit.
LLeergierigIk ben leergierig als ik meer wilt weten over een onderwerp.
LLeervermogenIk kan nieuwe informatie vlot en gemakkelijk opnemen en in de praktijk toepassen.
LLeidinggevenIk kan op  een resultaatgerichte manier richting geven aan medewerkers; het overzicht houden en hebt mensenkennis.
LLevenslustIk ben altijd klaar om vol kracht aan de slag te gaan.
LLiefdeIk doe de dingen met een gevoel van toewijding.
LLoyaliteitIk zal iemand of iets altijd steunen en niet alleen laten.
LLuisterenIk kan verbale en non-verbale boodschappen op kunnen nemen en begrijpen, doorvragen bij onduidelijkheden.
MManagementvaardighedenIk kan beslissingen en maatregelen door de ogen van het (hoger) management begrijpen,accepteren en uitvoeren.
MMensenkennisIk heb inzicht hebben in de motieven en beweegredenen van iemand.
MMoedigIk durf keuzes te maken die veel anderen niet durven.
MMondelinge vaardigheidIk spreek in begrijpelijke taal.
Ik zal altijd mijn taalgebruik aanpassen aan het niveau van de ander.
MMotiverendIk bruis van de energie en weet je enthousiasme over te brengen op anderen.
MMulticultureel bewustzijnIk kan mijzelf inleven, en te schikken naar de normen en waarden van een andere cultuur.
MMultidisciplinairIk bestudeer ondewerpen in verschillende disciplines tegelijkertijd.
Ik ga over de grenzen van disciplines heen, maar disciplines behouden hierbij hun eigen ‘stem’.
NNauwkeurigheidIk werk planmatig, netjes en secuur.
Ik heb oog voor details en kan aadachtig werken.
NNederigheidIk kan een houding aannemen waarbij geen aanspraak gemaakt wordt op macht of eer.
NNetheidIk reageer altijd vanuit mijn fatsoen (waarden en normen).
NNetwerkenIk ben goed in het ontwikkelen en verstevigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.
NNieuwsgierigheidIk wil graag weten hoe iets zit.
OOmgaan met drukIn stressvolle situaties houd ik het overzicht en mijn hoofd koel.
OOmgevingsbewustzijnIk ben op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends.
OOnafhankelijkIk ben van niemand afhankelijk, in doen en laten door niemand beperkt.
OOnderhandelenIk weet optimale resultaten boeken bij gesprekken met tegenstrijdige belangen, zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van het goed houden van de relatie.
OOndernemerschapIk weet kansen en mogelijkheden signaleren voor bestaande en nieuwe diensten en producten; daarvervolgens naar handelen.
OOntdekkenIk ben altijd opzoek naar avontuur en mogelijkheden.
OOntmoetenIk kijk altijd uit naar nieuwe ontmoetingen.
OOntspannenIk richt mijn aandacht op wat ik heb
Ik tel mijn zegeningen en waarderen de goede dingen in mijn leven.
OOntspanningIk neem oprijd stap terug om uit te rusten en reflexteren.
OOnvoorwaardelijkIk ervaar situaties zonder bedenkingen of aarzeling.
OOog voor detailIk let je niet alleen op de grote lijnen, maar merk ook kleine dingen (details) op.
OOordeelsvormingIk zal altijd de feiten en mogelijke handelswijzen in het licht van de juiste criteria tegen elkaar afwegen.
OOpenheidIk ben openhartig en oprecht.
OOplossingsgericht zijnIk werk op een doortastende en slagvaardige manier aan een oplossing waarbij ik rekening houdt met eventuele problemen die op de achtergrond een rol spelen.
Ik heb het – creatieve – vermogen om lastige situaties op te lossen.
OOprechtIk heb geen bijbedoelingen, geen verkeerde bedoelingen.
OOptimistischIk ben positief ingesteld en zie snel de zonnige kant van het leven.
Ik zie snel kansen liggen en ik vertrouw meestal op de goede afloop.
OOrganisatiesensitiviteitIk ben me bewust van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan.
OOrganiserend vermogenIk ben goed in het op poten zetten van grote planningen; zoals voor projecten en evenementen.
OOut of the box denkenIk denk buiten de gebaande paden en in concepten.
OOvertuigendIk begrijp dat ik mijn invloed spaarzaam en bewust moet gebruiken.
PPerfectionisistIk ben kritisch naar mijzelf, concentreer mij op tekortkomingen en heb moeite met het accepteren van mijn eigen fouten.
Ik wil dat anderen perfect zijn en beoordeelt het gedrag van anderen op strenge wijze.
PPersoonlijk leiderschapIk weet hoe ik mijn kwaliteiten inzet en ben mijzelf bewust van mijn sterke en zwakke punten.
PPionierenIk durf als een van de eersten een bepaald gebied betreedt, zodat ik daar mijn weg moet vinden zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring van anderen.
Ik zal als eerste iets nieuws, moeilijks of gevaarlijks doen zodat anderen het daarna ook kunnen doen.
PPlannen en organiserenIk weet eenvoudig doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen te identificeren die nodig zijn om deze doelen te verwezenlijken.
PPolitieke sensivititeitIk kan mijzelf verplaatsen in het politieke speelveld; de complexe belangen onderkennen waar stakeholders mee geconfronteerd worden; de politieke haalbaarheid van voorstellen kunnen inschatten.
PPositiefIk kan in elke situatie, hoe negatief die ook mag lijken, iets positiefs proberen te zien.
PPraktischIk ben doeltreffend.
Ik ben goed in het uitvoeren van bepaalde zaken.
Ik ben niet gericht op theorie maar op de praktische uitvoerbaarheid van bepaalde ideeën.
Ik ben doelmatig ingesteld.
PPresenterenIk kan ideeën en plannen op heldere wijze presenteren, effectief gebruik makend van ter beschikking staande hulpmiddelen.
PProactiefIk kom in actie, neem initiatief en verantwoordelijkheid op alle zaken waar ik invloed op hebt.
Ik kan zaken waarop ik geen invloed heb begrenzen en loslaten.
PProbleemanalyseIk kan problemen signaleren, belangrijke informatie herkennen, relevante gegevens zoeken en hiertussen verbanden leggen; mogelijke oorzaken van problemen zien.
PProfessioneelIk voer mijn werk goed uit, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.
Ik blijf niet stil zitten als er iets moet gebeuren, maar gaat meteen aan de slag.
RRealistischIk heb een reëel beeld van mijzelf, van een ander en van het leven.
Ik laat me niet maar zo wat wijs maken en ik hip-hop niet van het ene idee op de andere.
RRechtvaardigheidIk ben redelijk, onpartijdig, recht door zee en rechtschapen.
Ik handel wetmatig en onpartijd.
RRepresentatiefIk zorg voor een goede indruk van mijzelf of het merk waar ik voor werk.
Ik presenteert mijzelf goed en komt professioneel over in contact met anderen.
RResoluutIk maak snel beslissingen en schakel snel.
RRespectvolIk heb de bereidheid en het vermogen om een ander te behandelen zoals je zelf ook graag behandeld wil worden, dat wil zeggen: de ander de ruimte te geven zoals je die ook graag voor jezelf ziet, bereid zijn in je gedrag rekening te houden met de ander en bereid zijn rekening te houden met de grenzen die de ander aangeeft.
RResultaatgerichtIk neem concrete en gerichte acties om doelstellingen te behalen of te overstijgen.
RRisicobewustIk ben mijzelf bewust van de risico’s in zijn omgeving.
Ik kan objectief kijken naar potentiële risico’s, gevaren, oplossingen en het kader (zoals maatschappij, organisatie, etc) daarvan.
RReligieIk ben toegewij aan een godsdienstige stroming.
RRustIk kan mijzelf beheersen ook in spannende situaties.
Ik laat mijzelf niet snel meesleuren in de gevoelens en emoties van anderen.
SSamenwerkenIk draag actief bij aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen.
Ik deel pro-actief informatie en zorgt voor een goede relatie.
Ik bevorder eendracht binnen de groep en ondersteunt anderen.
SSamenwerkenIk kan met anderen meedenken en meewerken.
Ik kan mijzelf inspannen om met anderen een gezamelijk resultaat te behalen.
SScherpzinnigIk ben begaafd met een bijzonder scherp en fijn onderscheidend oordeel, doordringend van begrip
SServicegerichtIk heb respect en waardering voor de klant en je bent open en eerlijk in communicatie.
Ik maak heldere en duidelijke afspraken en ik bent volledig in mijn informatie over mijn product of dienstverlening.
Ik ben best bereid om af en toe een stapje harder te lopen voor de klant.
SSlimIk bezit het vermogen om veel en snel bij en af te kunnen leren, maar daarmee is nog niet gezegd dat het ook de beste keuze kan maken in acute situaties.
Ik ben in staat om snel de beste keuze uit een grote aanbod te kunnen nemen/kiezen.
SSociaal vaardigIk houd rekening met anderen, heb respect voor de medemens en kan zich inleven in anderen.
Ik beweegt mijzelf eenvoudig in sociale situaties en voelt de energie van een ander goed aan.
Ik kan mijzelf gemakkelijk onder mensen begeven, op anderen afstappen en zich op natuurlijke wijze begeven in gezelschap.
SSpiritualiteitIk geef mijn leven richting met een intuïtieve levensstijl.
SSpontaniteitIk durf ongedwongen te zeggen en doen wat ik denk.
SStressbestendigIk houd overzicht en inzicht ook als er tijdsdruk ontstaat.
Ik laat me niet leiden door gevoel of emotie.
Ik blijf overzien wat er nodig is, ook bij complexe en moeilijke situaties.
Bij tegenslag weet ik adequaat te handelen.
Ik blijf rustig in chaotische en stressvolle situaties.
SSolidariteitIk heb het besef, het gevoel van bij elkaar horen en elkaar steunen.
SStiptheidIk kom mijn afspraken nauwgezet na.
TTaakgerichtIk kan leidinggeven op een manier die vooral is gericht op het bereiken van het doel door opdrachten te geven en te coördineren.
TTevredenIk voel mijzelf tevreden wanneer ik het gevoel hebt dat alles is zoals ik het wenst
TTevredenheidIk verlang niet meer dan dat wat er is.
Ik weet wanneer ik tevreden ben.
TToegankelijkIk heb een open houding richting andere mensen en ik ben openhartig.
Ik kom uitnodigend over op anderen.
Ik heb een warme en vriendelijke uitstraling.
TToewijdingIk voer de dingen met grote zorg en aandacht uit.
TTolerantieIk ben bereid om andere mensen afwijkend te laten denken en handelen
TTrouwIk zal iemand altijd steunen en hem of haar niet alleen laten.
VVakgerichtheidIk kan werkzaamheden zelfstandig uitvoeren volgens de professionele standaarden van mijn vak.
VVeerkrachtIk heb het vermogen om vanuit moeilijke- en belastende situaties weer terug te veren.
Ik kan mijzelf goed aanpassen ook al zijn de omstandigheden ingewikkeld.
Ik weet hoe ik terugveer na een lastige situatie en pak de draad snel weer op.
VVeerkrachtIk heb het vermogen om na te zijn uitgerekt of ingedrukt, weer de oorspronkelijke vorm of positie aan te nemen
VVerantwoordelijkheidIk voel me verplicht de taken of plichten van zowel mijzelf als anderen in je bedrijf of organisatie naar behoren uit te voeren.
Ik ben aansprakelijk op de kwaliteit van mijn werk en voelt je verbonden met de doelen van je werkgever.
VVerantwoordelijkheidIk ben mijzelf bewust dat ik mijn plicht naar behoren dien uit te voeren.
Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen handelen.
VVerbeeldingskrachtIk bezit het vermogen om ideeën en gevoelens op te roepen, zonder dat ik dit waarneem.
VVerbindingIk ben in staat om nieuwe relaties op te bouwen en bestaande relaties te onderhouden.
VVerdraagzaamheidIk heb de bereidheid van andere ook minder lekue dingen te verdragen.
VVerstandigIk laat zien over een gezond verstand te beschikken.
VVertrouwenIk ben consistent en zal geen dingen doen die een ander kan schaden.
Ik ga respectvol op met mensen, informatie en situaties.
VVitaliteitIk heb een duidelijke wilskracht, beschik over engerige, lichamelijke kracht en weerbaarheid.
VVriendelijkheidIk ben geïnteresseerd in anderen, geduldig, aardig en houden rekening met anderen.
Ik hecht veel waarde aan mijn relaties met anderen en ben gericht op harmonie.
VVrijgevigheidIk heb oog voor de behoeften van de ander.
Ik ben hartelijk en gastvrij.
Ik ben goedgeefs en ruimhartig
VVrijheidIk mag denken, zeggen en doen wat ik zelf wil.
VVoldoening (geluk)Ik verlang niet meer dan dat wat er is.
Ik weet wanneer ik tevreden ben.
VVernieuwingIk pas graag iets toe wat elders zijn nut al heeft bewezen.
VVeiligheidIk zoek altijd naar een veilige toestand of situatie.
VVerbondenheidIk heb een hechte band met mensen in mijn omgeving.
Ik ben altijd opzoek naar het gevoel dat je bij elkaar hoort.
VVredeIk zoek altijd naar een toestand van rust en harmonie en de afwezigheid van ruis.
VVasthoudendheidIk ben volhardend en bij tegenslag houd ik vast aan de ingezette koers.
Ik zal niet gauw opgeven of niet gauw afzien van iets.
WWaarderingIk laat merken dat iets of iemand waardevol is door middel van sympathie en erkenning.
WWaardevrijIk ben objectief en  laat mij niet beinvloeden door mijn morele voorkeuren.
WWeerbaarIk kan en durf voor mijn eigen wensen, grenzen en behoeften op te komen waarbij ik rekening houdt met de wensen en grenzen van een ander
WWelbespraaktIk kan makkelijk goed en vlot spreken
WWijsheidIk heb het vermogen om de dingen met kennis en inzicht te doen.
WWilskrachtIk ben vastberaden om iets te bereiken.
Ik ben standvastig en volhardend.
Ik bezit een bepaald mentaal uithoudingsvermogen.
Ik kan mijn aandacht focussen op wat je wilt bereiken.
ZZakelijkIk baseer mijn mening eerder op feitelijkheden.
Ik laat mijzelf niet door emoties meeslepen maar de ratio overheerst.
Ik werkt doelgericht en doelmatig.
ZZelfkennisIk heb inzicht in mijn eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interess en en ambities en neem op op basis hiervan acties om competenties zonodig verder te ontwikkelen.
ZZelfredzaamheidIk heb het vermogen om mijzelf te redden op alle levenstereinen met zo min mogelijk (professionele) ondersteuning en zorg.
ZZelfvertrouwenIk weet hoe ik mijzelf moet verkopen en bent zeker van mijn zaak.
Ik heb een realistische kijk op mijn eigen kunnen; het vertrouwen dat ik zelf taken en hindernissen aankan.
ZZelfwaarderingIk waardeer mijzelf van alle kanten: mijn karaktereigenschappen, mijn vaardigheden, mijn waarden en normen, mijn uiterlijk en mijn sterke én zwakke kanten.
ZZingevingIk ben opzoek naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven, of ik tracht dit doel zelf te scheppen.
ZZorgvuldigheidIk besteed veel aandacht aan alle mogelijke details
ZZorgzaamIk houd veel rekening met anderen en ik wil er alles aan doen dat de ander zich goed voelt.
Ik heb aandacht voor anderen, ik ben betrokken, ik bied hulp aan en ik luister naar wat de ander nodig heeft.
ZZelfstandigheidIk ben in staat je eigen werk goed uit te voeren zonder hulp van anderen.
Ik heb geen begeleiding nodig en ik kan goed alleen werken.
Ik ben in staat zelf nieuwe taken op te pakken en ik probeer die zelf op te lossen.